Wyłącz tryb tekstowy

Transport

Ze wsparcia w postaci transportu korzystać mogą studenci, u których posiadana niepełnosprawność uniemożliwia lub znacznie utrudnia samodzielny dojazd i powrót z zajęć dydaktycznych oraz przemieszczanie się pomiędzy obiektami dydaktycznymi Uniwersytetu za pomocą publicznego transportu zbiorowego.Wsparcie w postaci transportu na zajęcia dydaktyczne przyznawane jest na podstawie umotywowanego wniosku studenta z niepełnosprawnością, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad.Do wniosku student zobowiązany jest dołączyć:1)         kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),2)         aktualny plan zajęć,3)         pisemną propozycję tygodniowego planu dowozu zamówionym transportem, 4)         oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad korzystania z usług transportowychświadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (załącznik do Zarządzenia). Poniżej w załącznikach znajdują się pliki do pobrania