• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rekrutacja

Filozofia

Analiza i kreowanie trendów - nowy kierunek

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Studia podyplomowe


alt

Celem filozofii jest rozwój i upowszechnianie postaw twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności i wolnomyślności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postaw aktywności i społecznego zaangażowania. Kształcenie filozoficzne służy upowszechnianiu wartości afirmujących znaczenie dziedzictwa lokalnego, europejskiego i ogólnoświatowego, umożliwia tym samym pełny i zrównoważony rozwój w wymiarze indywidualnym, społecznym, kulturowym i naukowym.

Zanim zdecydujesz się na studiowanie filozofii, musisz wiedzieć, że:

1.Filozofia jest dla ludzi poszukujących, ciekawych świata i dociekliwych.
2.Filozofia jest dla ludzi, którzy nie boją się mieć własnych poglądów.
3.Filozofia jest dla ludzi, którzy charakteryzują się samodzielnością i niezależnością.

Dlaczego warto studiować filozofię?
1. Dlatego, że łatwiej znajdziesz pracę – filozofia uczy umiejętności dostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy.
2. Dlatego, że filozofia nie jest sentymentalnym rozważaniem sensu życia – uczy logicznego, intelektualnej dyscypliny i sprawności działania, z których możesz korzystać zawsze i wszędzie.
3. Dlatego, że będziesz potrafił dostrzegać i rozumieć problemy fundamentalne – umiejętność odróżniania tego, co ważne, od tego, co banalne uodpornia na manipulację i konformizm.
4. Dlatego, że filozofia uczy pluralizmu i tolerancji – umiejętność krytycznego myślenia, pozwala unikać dogmatyzmu i fanatyzmu, a także zrozumieć odmienność.

Co studiujesz?

Studia I stopnia
- studiujesz 6 semestrów
- po ich ukończeniu otrzymujesz stopień licencjata
- po ich ukończeniu, możesz kontynuować naukę na filozofii lub na innych kierunkach uniwersyteckich – socjologii, politologii, pedagogice, filologii itp.

Studia II stopnia
- studiujesz 4 semestry
- po ich ukończeniu otrzymujesz stopień magistra
- w ich trakcie możesz studiować na innym kierunku studiów.

Studia III stopnia
- przygotowują najzdolniejszych studentów do przyszłej pracy naukowo-badawczej
- umożliwiają zdobycie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii.

Studia zagraniczne lub w innym krajowym ośrodku akademickim
- możesz studiować za granicą w programie Erasmus+ lub w programie MOST w innym ośrodku uniwersyteckim w Polsce,
- możesz wybrać miejsce studiów (Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Cypr lub inne państwo),
- możesz zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę, kontakty oraz umiejętności,
- możesz uczestniczyć w wymianie z innymi uniwersytetami dzięki programowi Most i studiować poza macierzystą uczelnią.

Specjalności na studiach filozoficznych I i II stopnia

Studiując na filozofii, realizujesz specjalność interakcje społeczne i kooperacja.
Została ona pomyślana jako oferta skierowana do wszystkich, którzy swoje miejsce na rynku pracy widzą m. in., w tzw. sektorach kreatywnych, a więc, sferach gospodarki, które wymagają umiejętności samodzielnego myślenia, otwartości, elastyczności i wyobraźni. Praca w sektorze kreatywnym wymaga nabycia określonych postaw, umiejętności i kompetencji, w sferze rozumienia (logiczne, samodzielne, krytyczne myślenie, wyszukiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji), komunikacji (argumentacja, analiza, poruszanie się w przestrzeni publicznej, współpraca, otwartość, współodpowiedzialność, zaufanie) oraz działania (elastyczność, kreatywność, aktywność, uczestnictwo, skuteczność, profesjonalizacja). Program kształcenia wyposaża w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, które stanowią uniwersalną podstawę działalności, zarówno w sferze praktycznej, jak i teoretycznej. Program specjalności skierowany jest nie tylko do studentów zdobywających wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, ale również matematyczno-przyrodniczych.

Możliwość zatrudnienia
Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, PR, instytucjach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interprersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania itp. Absolwent filozofii może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl