• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Analiza i kreowanie trendów - studia I i II stopnia

CZYM SĄ TRENDY?
JAK I PO CO JE BADAĆ?
JAK I GDZIE WYKORZYSTAĆ TĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI?

Przeczytaj: Analiza i kreowanie trendów - Q&A

alt 

Nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia Analiza i kreowanie trendów to wynik wspólnej inicjatywy trzech wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych.

Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach. Głównym celem jest kształcenie  pracowników, potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i  społecznych potrzeb. Kierunek wzmacnia potencjał uczelni w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kierunek utworzono dzięki finansowemu wsparciu  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Finansowanie pochodziło z funduszy norweskich oraz środków krajowych.

16 marca 2016 roku Fundacja Rozwoju Szkolnictwa Wyższego przyznała kierunkowi certyfikat "Studia z przyszłością". Podczas tej samej uroczystości zdobyliśmy również Laur Innowacji.


STRONA KIERUNKU

ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW - PROFIL FB

SYSTEM REKRUTACYJNY UWM W OLSZTYNIE

alt

Dla kogo?
Kierunek studiów dla osób, które chcą się rozwijać wszechstronnie i rozumieją potrzebę łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Analizę i kreowanie trendów mogą studiować zarówno absolwenci szkół średnich, studenci innych kierunków, jak i osoby czynne zawodowo, chcące rozszerzyć swoje kompetencje i umiejętności.

Interdyscyplinarność i innowacyjność
Kierunek Analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na czterech filarach: filozofii, ekonomii, informatologii i  socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie ‑ daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe (praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim, zespołowym projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem, ułatwiającym start zawodowy).

W holenderskich i brytyjskich uniwersytetach powstały kierunki i ścieżki kształcenia w zakresie trendwatchingu. Analiza i kreowanie trendów jest jego odpowiednikiem.

alt

Najważniejsze cele kształcenia:
– przygotowanie absolwenta do podejmowania różnorodnych zawodów oraz ról wymagających kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do  pojawiających się możliwości rozwoju, oczekiwań społecznych, przemian kulturowych oraz procesów i zjawisk gospodarczych;
– kształcenie w  zakresie wybranych przedmiotów filozoficznych, ekonomicznych, socjologicznych i informatologicznych, służących umiejętności gromadzenia i opracowywania danych, rozumieniu potrzeb, trendów, mechanizmów ich zmian oraz wiedzy o formach i uwarunkowaniach konsumpcji dóbr i usług, o projektowaniu dóbr i usług oraz o działaniach marketingowych, designie społecznym, eko-trendach, ekonomii środowiska;
– kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego planowania własnej drogi rozwoju zawodowego oraz nawyków ustawicznego samokształcenia i  doskonalenia.

alt

Sylwetka absolwenta
– śledzi, analizuje przemiany i tendencje rozwojowe, kształtowanie się trendów na rynku dóbr i usług. Rozpoznaje istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, rodzaje, prawidłowości rozwoju i ich charakter, towarzyszące im wartości, oczekiwania  indywidualne i społeczne, mechanizmy zaspokajania i ich konsekwencje,
– zna współczesne strategie życia społecznego i ekonomicznego (konsumpcjonizm, pragmatyzm, utylitaryzm) oraz wzorce alternatywne, 
– potrafi analizować i rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, konsumenckie, kulturowe, powiązane z  nimi oczekiwania i potrzeby oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny,
– ma wiedzę o ekonomicznych aspektach potrzeb, podstawowych prawidłowościach gospodarki rynkowej; rozumie dynamicznych charakter potrzeb oraz wynikającą z tego konieczność nieustannego poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań, 
– rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do  samodzielnego i zespołowego opracowywania innowacyjnych ofert usług i  produktów; 
– zna zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy, 
– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych.

alt

Zatrudnienie
– samodzielna działalność gospodarcza
– innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
– think tanki
– sektor usług bankowych
– instytucje kultury i oświaty
– instytucje samorządowe 
– organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

Zawody:
przedsiębiorca,
pracownik kreatywny,
analityk,
planista,
copywriter,
zawody przyszłości (trendwatcher, trendsetter, coolhunter)

Tytuł zawodowy
licencjat

Możliwości kontynuacji nauki przez absolwenta
studia drugiego stopnia: analiza i kreowanie trendów (od roku akad. 2019/20) filozofia, ekonomia, zarządzanie, marketing, administracja lub pokrewne).

STRONA KIERUNKU

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl