• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Analiza trendów

alt

Studia podyplomowe Analiza trendów umożliwiają zdobycie wiedzy i  umiejętności niezbędnych do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, związanych z dokonującymi się przemianami gospodarczymi, społecznymi i  kulturowymi. Innowacyjność jest istotna wszędzie tam, gdzie wymaga się umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów, a także umiejętności monitorowania, analizowania i aktywnego kreowania potrzeb
oraz przewidywania tendencji rozwojowych.
Studia podyplomowe Analiza trendów nawiązują do trendwatchingu i są skierowane do wszystkich, którzy swoje miejsce na rynku pracy widzą przede
wszystkim w tzw. sektorze kreatywnym. Sektor kreatywny to jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarczych na świecie. Jego rozwój przyczynia się do zwiększenia innowacyjności, dostarczając gotowych projektów lub pomysłów do tworzenia nowych produktów czy usług.

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe Analiza trendów adresujemy do osób zainteresowanych tworzeniem i rozumieniem kreatywnych rozwiązań w sferze społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Oferujemy kształcenie w zakresie umiejętności śledzenia oraz analizy trendów kulturowych, technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Znajomość trendów stanowi podstawę innowacyjności i kreatywnych rozwiązań we wszystkich sferach aktywności zawodowej (usługi, produkcja czy współpraca z otoczeniem). W  praktyce specjaliści od analizowania trendów są w stanie wskazywać, w  jaki sposób przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje powinny planować swoje działania, strategie, jak przygotowywać się do zmian i poszukiwać możliwości rozwoju.

PROGRAM STUDIÓW

Program przewiduje realizację 240 godzin zajęć (90 godzin wykładów i 150 godzin ćwiczeń, w tym wielu warsztatów).
Program składa się z dwudziestu przedmiotów z zakresu filozofii praktycznej, ekonomii, socjologii i informatologii.
Studia trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu.

I. semestr

Przedmiot - prowadzący

Liczba godzin

Forma zajęć

Trendwatching i analiza zjawisk kultury - dr hab. Andrzej Kucner

10 godzin

wykład

Antropologia przyszłości - dr Jacek Sobota

10 godzin

wykład

Ekotrendy - dr hab. Arkadiusz Stępień

10 godzin

wykład

Nowe idee ekonomiczne - prof. Andrzej Buszko

10 godzin

wykład

Warsztaty kreatywnego myślenia - dr Jarosław Strzelecki

15 godzin

ćwiczenia

Metody jakościowe badań społecznych - dr Michał Łyszczarz

15 godzin

ćwiczenia

Analiza statystyczna - mgr Radosław Sierocki

15 godzin

ćwiczenia

Demografia - dr Marek Butrym

15 godzin

ćwiczenia

Podstawy designu - mgr Małgorzata Płoska (Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur)

15 godzin

ćwiczenia

Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych - dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca

10 godzin

wykład

RAZEM           125 godzin

II semestr

Przedmiot - prowadzący

Liczba godzin

Forma zajęć

Projektowanie społeczne - dr Jacek Poniedziałek

10 godzin

ćwiczenia

Informacja w społeczeństwie wiedzy - prof. Marzena Świgoń

10 godzin

wykład

Zarządzanie nowymi mediami - dr Lidia Gąsowska

15 godzin

ćwiczenia

Projektowanie usług - mgr Małgorzata Wasyluk (Urząd Marszałkowski w Olsztynie)

15 godzin

ćwiczenia

Analiza rynku - dr Radosław Szulc

10 godzin

wykład

Strategie i modele biznesowe - mgr Piotr Ciszewski (Bluepod Media Worldwide Ltd.)

10 godzin

ćwiczenia

Zarządzanie innowacją - mgr Marzena Radzka-Wiśniewska (Urząd Marszałkowski w Olsztynie)

15 godzin

ćwiczenia

Prototypowanie - dr Anna Strychalska-Rudzewicz

10 godzin

ćwiczenia

Teorie kształtowania potrzeb - dr Jadwiga Błahut-Prusik

10 godzin

wykład

Socjologia konsumpcji - dr Beata Tomaszewska-Hołub

10 godzin

wykład

RAZEM           115 godzin

alt

KADRA

Kadra dydaktyczna to specjaliści z zakresu ekonomii, socjologii, filozofii oraz informatologii. Ich dorobek naukowy i doświadczenie gwarantują wysoki poziom oraz interesujący przebieg zajęć. Prowadzą je pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Warsztaty prowadzą również specjaliści-praktycy spoza uczelni. Wszystkie przedmioty i i ich programy są oryginalne i mają autorski charakter.

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia podyplomowe zostały utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analiza trendów”.

Rekrutacja na studia podyplomowe Analiza trendów odbywa się na zasadach przyjętych w Uchwale Nr 698 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych. Rekrutacja na studia podyplomowe Analiza i kreowanie trendów - podobnie jak na wszystkie inne studia podyplomowe w uczelni - odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (http://rekrutacja.uwm.edu.pl Wydział Humanistyczny).
Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każda osoba legitymująca dyplomem ukończenia studiów.

Planowany termin rozpoczęcia I edycji - październik 2018.
Limit miejsc - 20 osób.
Koszt studiów podyplomowych - 4000 zł (istnieje możliwość opłaty ratalnej).
Nabór według kolejności zgłoszeń.

Kierownik studiów podyplomowych co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć podaje do publicznej wiadomości: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów. Zasady kwalifikacji publikowane są na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia podyplomowe oraz stronach internetowych wydziałów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku braku nr PESEL kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. O przyjęciu na studia podyplomowe Analiza trendów decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek kierownika studiów podyplomowych.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji należy składać w sekretariacie Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, 10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1.

REKRUTACJA

Do 30 września 2018 trwa rekrutacja na I edycję studiów Analiza trendów.
Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę http://rekrutacja.uwm.edu.pl.

Informacje dotyczące studiów można uzyskać pod numerem tel. 89 524 63 98 lub adresem e-mail: sekretariat-if@uwm.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące studiów można również znaleźć na stronie internetowej http://uwm.edu.pl/trendy

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (PDF)

Planowana siatka godzin zjazdu
sobota (10 godzin)
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-14.00
przerwa obiadowa
14.45-16.15
16.30-18.00

niedziela (8 godzin)
9.00-10.30
10.45-12.15
12.30-14.00
14.15-15.45

KONTAKT

Analiza trendów - studia podyplomowe
Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98, faks 89 523 34 89
http://uwm.edu.pl/trendy

trendy@uwm.edu.pl

alt

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl