• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Instrukcja praktyki zawodowej

Zgodnie z planem studiów i standardami nauczania dla kierunku Filozofia ustala się następujące zasady oraz wytyczne dotyczące przebiegu i zaliczenia praktyki ciągłej na studiach I stopnia (licencjackich) na kierunku Filozofia w UWM w Olsztynie.

Praktyka zawodowa realizowana jest po zakończeniu II semestru zajęć do końca V semestru studiów pierwszego stopnia (licencjackich), w czasie przerwy wakacyjnej określonej ramową organizacją roku akademickiego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na UWM w Olsztynie. Możliwe jest jej odbycie w trakcie roku akademickiego za zgodą opiekuna praktyki.

 I. Cele praktyki

1. Wyrobienie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej.

2. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych.

3. Wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

 II. Czas trwania praktyki

Praktyka zawodowa trwa 3 tygodnie i liczy 120 godzin. Studenta obowiązuje 8-godzinny dzień pracy.

 III. Przykładowe miejsca odbywania praktyk

- instytucje oparte na wolontariacie,

- instytucje edukacyjne i kulturalne,

- wydawnictwa i środki masowego przekazu,

- organizacje pożytku publicznego,

- instytucje pracujące nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujące programami unijnymi,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 Do realizacji praktyki student może przystąpić po zawarciu porozumienia (umowy) między daną instytucją a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w sprawie organizacji praktyki studenckiej.

 IV. Zaliczenie praktyki

Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego studenta i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie jej jest warunkiem ukończenia studiów.

Po odbyciu praktyki student składa pełną dokumentację z realizacji praktyki u opiekuna praktyki, do której należą:

- dziennik praktyk z wypełnionymi rubrykami i z dokładnie rozpisanym każdym dniem praktyki,

- informacja o przebiegu praktyki, w której opiekun praktyki opisuje jej przebieg i ocenia pracę studenta.

Student zobowiązany jest rozliczyć praktyką do końca V semestru (do końca sesji zimowej).

Zaliczenia i wpisu do indeksu (strona 82) i karty egzaminacyjnej dokonuje opiekun praktyki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: dr Grzegorz Pacewicz (g.pacewicz@gmail.com).

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl