• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Instrukcja paktyki przedmiotowo-metodycznej II

Instrukcja dla studentów kierunku Filozofia, stacjonarne I stopnia w sprawie ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej odbywanej w gimnazjum

 (60 godz., po sem. 4)

 Zgodnie z planem studiów i wytycznymi ministerstwa w sprawie praktyk przedmiotowo-metodycznych studenci zobowiązani są do realizacji następujących zadań:

 I. Sprawy organizacyjne

 1. Student zgłasza się w wyznaczonej szkole w pierwszym dniu praktyki o godz. 8.00.

2. Studenta obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy w szkole i w tym czasie powinien w niej przebywać.

3. Na spotkaniu zorganizowanym w pierwszym dniu praktyki przez Dyrektora szkoły z udziałem wyznaczonego nauczyciela – Opiekuna praktykanta ustala się okresowy plan zajęć, który student przesyła (lub składa w sekretariacie) w pierwszych dniach praktyki na adres:

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Filozofii

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

 (z dopiskiem: Praktyka przedmiotowo-metodyczna i nazwiskiem prowadzącego zajęcia)

 

4. Szkoła powinna zapewnić studentowi możliwość korzystania z biblioteki oraz urządzeń kulturalno-oświatowych będących na jej wyposażeniu.

5. Student zobowiązany jest do sumiennego wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych, przestrzegania przyjętego w szkole trybu porządku oraz przepisów o dyscyplinie pracy.

 II. Zadania szczegółowe

 1. W ciągu pierwszych 2 dni praktyki student odbywa hospitacje około 5 godzin lekcyjnych. Hospitacje powinny obejmować lekcje filozofii, etyki (ewentualnie także godziny wychowawczej).

2. W ciągu pozostałego okresu student zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia 10 godzin lekcyjnych w zakresie filozofii, etyki

3. Każda lekcja prowadzona przez studenta powinna być poprzedzona              konsultacjami z nauczycielem przedmiotu w celu przedyskutowania przedstawionej w konspekcie koncepcji lekcji (tematu zajęć, doboru treści, metod i form pracy oraz środków dydaktycznych). Akceptacja nauczyciela jest zezwoleniem na jej przeprowadzenie.

4. Lekcje przeprowadzone przez studenta powinny być na bieżąco omawiane i oceniane przez nauczyciela w formie krótkiej notatki pod konspektem.

5. W ostatnim dniu praktyki następuje jej podsumowanie przez Opiekuna, który zapoznaje studenta z opinią o jego praktyce w szkole. Opinię tę Opiekun zamieszcza w dzienniku praktyk.

6. Studenta obowiązuje udział w pracach pozalekcyjnych w zakresie swojej specjalności oraz zapoznanie się z formami tej pracy na terenie szkoły.

7. Do obowiązków studenta należy zapoznanie się z zasobami biblioteki szkolnej pod kątem nauczania filozofii, etyki, zapoznanie się z dokumentacją pracy szkoły, planami wychowawczymi, planami wynikowymi (filozofia, etyki), programami nauczania, podręcznikami oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

8. Student zobowiązany jest do nawiązania ścisłej współpracy z wychowawcą jednej z klas, brania udziału w zajęciach wychowawczych, pełnieniu dyżurów, wywiadówkach, radach pedagogicznych itp.

 Praktyka przedmiotowo-metodyczna stanowi nieodłączną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia cyklu zajęć na specjalności nauczycielskiej.

 Po odbyciu praktyki studenci składają u metodyka akademickiego w Instytucie Filozofii pełną dokumentację praktyki, na którą składają się:

- Dziennik praktyk z wypełnionymi rubrykami (pieczątki, podpisy, rozpisanie przebiegu praktyki z uwzględnieniem wszystkich działań praktykanta – 60 godz.) oraz opinią nauczyciela – Opiekuna dotyczącą pracy studenta na lekcjach i jego udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

- Ocenione przez nauczyciela konspekty lekcji przeprowadzonych przez studenta;

- Krótki opis wykonanych zadań z pkt. II.6-8 oraz notatki z hospitacji.

 Zaliczenia i wpisu do indeksu dokonuje opiekun praktyki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 Opracowała: dr Zofia Migus-Bębnowicz

 


INSTYTUT
FILOZOFII
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 98
fax 89 523 34 89
sekretariat-if@uwm.edu.pl